شناخت: نگاهی بر وضعیت اجتماعی سیاسی مردم اهل تسنن بامیان

مقدمه و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خودشناسی خدا شناسی ،است باید خود را شناخت اغلب…
بیشتر

کتاب جرم شناسی در ادبیات افغانستان

تقدیم به جامعه حقوقی و ادبی افغانستان، نهادهای قانونگذار، کمیسیون های حقوقی مجلسین شورای ملی،…
بیشتر