حیوان ناطق

انسان به عنوان حیوان ناطق که دارای خرد و دانایی نسبت به حیوان غیر ناطق…
بیشتر

نگاهی به جامعه شناسی جنایی

نگاهی به جامعه شناسی جنایی بابه جان سیغانی جامعه شناسی بر اساس نظم اجتماعی و…
بیشتر