کیسه بر

متاسفانه در عرف مردم عام دزد و کیسه بر به کسانی گفته می شود که…
بیشتر